Köszönjük, érdeklődését a MEDOMEGA Kft. és termékei iránt! 

Látogatóink bizalma kiemelt fontosságú a számunkra, ezért Látogatóink személyes adatainak védelmére különös figyelmet fordítunk. Ennek megfelelően Látogatóinkat az alábbi adatvédelmi tájékoztatóban informáljuk a honlapunk használatával kapcsolatos adatkezelési gyakorlatunkról.

Az adatvédelmi tájékoztató elkészítésekor különös figyelemmel voltunk az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban úgyis mint: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseire. A MedOmega Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a GDPR előírásait tehát minden adatkezelés vonatkozásában különösképpen szem előtt tartja.

Adatkezelő és elérhetősége:
MedOmega Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Tel.: +36 30 6334526

Email: [email protected]

Fogalmak:

1.   „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2.   „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3.   „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4.   „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

5.   „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

6.   „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

7.   „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

8.   „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

9.   „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

10. „termináleszköz”: az a számítástechnikai vagy telekommunikációs eszköz (így például különösen de nem kizárólagosan laptop, asztali számítógép, táblagép, okostelefon), amelyről a honlapot felkeresik és/vagy elérik.

Általános Tájékoztató

Tájékoztatjuk Látogatóinkat, hogy a https://www.medomega.hu/ oldalon (a továbbiakban úgyis, mint: Honlap) végzett tevékenységük során – így különösen, de nem kizárólagosan a Honlap meglátogatásakor és során, a Honlapon való regisztráláskor, a Honlapon való kapcsolatfelvételkor, a Honlapon való termékek megrendelésekor, a hírlevelünkre való feliratkozáskor – személyes adatok kezelésére, feldolgozására és felhasználására kerül sor.

Társaságunk alapvető elve, hogy a személyes adatokat kizárólag jogszerűen, megfelelő jogalappal, az adatvédelmi alapelvek betartásával, az érintetti jogok mindenkori érvényre juttatásával, valamint az érintettek számára átlátható módon, kizárólag a meghatározott adatkezelési célból, az adatbiztonság és adattakarékosság elvének megfelelően kezeljük. Társaságunk adatkezelési gyakorlata során kizárólag olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, az adatkezelés céljával összeegyeztethető, és az adatkezelési cél elérésére alkalmas. Ennek megfelelően Társaságunk adatkezelési gyakorlata során a személyes adatok kezelését csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és a szükséges tartamig végezzük.

Tájékoztatjuk Látogatóinkat, hogy adatkezelési gyakorlatunk során minden esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően járunk el. Ennek megfelelően Társaságunk adatkezelési gyakorlata során elsősorban és elsődlegesen az alábbi jogszabályok rendelkezéseire fordítunk kiemelt figyelmet:

1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban úgyis mint: GDPR),

2. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),

3. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),

4. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Számvtv.),

5. az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.),

6. a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.),

7. a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.),

8. az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: E-kertv.)

9. az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.)

10. az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.)

Honlap felkeresése

Honlapunk felkeresése során biztonsági okokból rögzítjük a Látogató termináleszközének IP-címét, operációs rendszerét és szoftverkörnyezetét, böngészőjét, a látogatás idejét, valamint a felkeresett oldalakat. A hálózati-, szerver-, és adatbiztonság mellett az online szolgáltatások optimalizálása és fejlesztése érdekében kerül sor ezen adatok rögzítésére. Ennek megfelelően az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdése f) pontjára, valamint az Info tv. 6. § (1) bekezdése b) pontjára alapozzuk.

Adatkezelés célja: adatbiztonság és szolgáltatások optimalizálása

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. f); Info tv. 6. § (1) bek. b)

Kezelt adatok: IP-cím, OP-rendszer és szoftverkörnyezet, böngésző, látogatás ideje, látogatott oldalak

Kapcsolatfelvétel

Látogatóink kapcsolatba léphetnek velünk az alábbi email címen [[email protected]]. A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatokat kizárólag a kapcsolatfelvétel céljából és azzal összefüggésben, illetve a kapcsolatfelvétel megválaszolása céljából és azzal összefüggésben kezeljük. A kapcsolatfelvétellel Ön a személyes adatainak vonatkozásában végzett adatkezeléshez a kifejezett hozzájárulását adja. Ennek megfelelően az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pontjára, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdése a) pontjára alapozzuk. 

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel megválaszolása

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a); Info tv. 5. § (1) bek. a) (érintetti hozzájárulás)

Kezelt adatok: felhasználó neve, felhasználó email címe, megkeresés kelte, érintett által megadott egyéb személyes adatok

Adatkezelés tartama: érintetti törlési kérelemig, de legfeljebb 5 (öt) évig

Facebook

Látogatóink Társaságunk Facebook oldalán kifejtett Facebook aktivitás keretében kapcsolatba léphetnek velünk, üzenetet küldhetnek, kommenteket helyezhetnek el, követhetik oldalunkat, valamint „lájk” elhelyezésével véleményezhetik termékeinket, bejegyzéseinket, oldalunkat. A Facebook aktivitás során személyes adatokat adnak illetőleg adhatnak meg. A Facebook aktivitás során megadott személyes adatokat kizárólag az aktivitás céljával összhangban és azzal összefüggésben kezeljük, így különösen de nem kizárólagosan kapcsolatfelvétel megválaszolása, vásárlói reakciók figyelemmel kísérése és kezelése, szolgáltatásaink, termékeink, oldalunk és akcióink megosztása céljából és azzal összefüggésben kezeljük. A Facebook aktivitással Ön a személyes adatainak vonatkozásában végzett adatkezeléshez a kifejezett hozzájárulását adja. Ennek megfelelően az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pontjára, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdése a) pontjára alapozzuk. 

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel megválaszolása, vásárlói reakciók figyelemmel kísérése és kezelése, szolgáltatásaink, termékeink, oldalunk és akcióink megosztása

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a); Info tv. 5. § (1) bek. a) (érintetti hozzájárulás)

Kezelt adatok: az érintett által önkéntesen megadott személyes adatok, továbbá a publikusan elérhető profiladatok, amennyiben az érintett a Társaság Facebook oldalát követi avagy kedvelte

Adatkezelés tartama: érintetti törlési kérelemig, de legfeljebb 5 (öt) évig

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Facebook aktivitás során az Ön adatait a Facebook Ireland Ltd., illetőleg a Facebook, Inc. is kezeli. A Facebook adatkezelésének megismerése érdekében kérjük, olvassa el a Facebook adatkezelési szabályzatát (https://www.facebook.com/privacy/explanation).

Instagram

Látogatóink Társaságunk Instagram oldalán kifejtett Instagram aktivitás keretében kapcsolatba léphetnek velünk, üzenetet küldhetnek, kommenteket helyezhetnek el, követhetik oldalunkat, és véleményezhetik termékeinket, bejegyzéseinket, oldalunkat. Az Instagram aktivitás során személyes adatokat adnak illetőleg adhatnak meg. Az Instagram aktivitás során megadott személyes adatokat kizárólag az aktivitás céljával összhangban és azzal összefüggésben kezeljük, így különösen de nem kizárólagosan kapcsolatfelvétel megválaszolása, vásárlói reakciók figyelemmel kísérése és kezelése, szolgáltatásaink, termékeink, oldalunk és akcióink megosztása céljából és azzal összefüggésben kezeljük. Az Instagram aktivitással Ön a személyes adatainak vonatkozásában végzett adatkezeléshez a kifejezett hozzájárulását adja. Ennek megfelelően az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pontjára, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdése a) pontjára alapozzuk. 

Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel megválaszolása, események megismertetése, vásárlói reakciók figyelemmel kísérése és kezelése, szolgáltatásaink, termékeink, oldalunk és akcióink megosztása

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a); Info tv. 5. § (1) bek. a) (érintetti hozzájárulás)

Kezelt adatok: az érintett által önkéntesen megadott személyes adatok, továbbá a publikusan elérhető profiladatok, amennyiben az érintett a Társaság Instagram oldalát követi avagy kedvelte

Adatkezelés tartama: érintetti törlési kérelemig, de legfeljebb 5 (öt) évig

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Instagram aktivitás során az Ön adatait az Instagram tulajdonosa, a Facebook Ireland Ltd. is kezeli. Az Instagram adatkezelésének megismerése érdekében kérjük, olvassa el az Instagram adatkezelési szabályzatait a (https://hu-hu.facebook.com/help/instagram/155833707900388/) és (https://help.instagram.com/196883487377501?ref=dp) oldalakon. 

Honlapon történő regisztráció

Látogatóink Honlapunkon vásárlói fiókot hozhatnak létre. A sikeres regisztráció érdekében megadott személyes adatokat kizárólag a Honlapon történő regisztráció céljával összhangban és azzal összefüggésben kezeljük, így különösen, de nem kizárólagosan regisztrált vásárlóként történő vásárlás biztosítása, vásárlói fiókhoz kapcsolódó kedvezmények igénybevétele, kezelése céljából és azzal összefüggésben kezeljük. A regisztrációval Ön a személyes adatainak vonatkozásában végzett adatkezeléshez a kifejezett hozzájárulását adja. Ennek megfelelően az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pontjára, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdése a) pontjára alapozzuk. 

Adatkezelés célja: a honlapon vásárlói fiók létrehozása, regisztrált vásárlóként történő vásárlás biztosítása, vásárlói fiókhoz kapcsolódó kedvezmények biztosítása, kezelése

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a); Info tv. 5. § (1) bek. a) (érintetti hozzájárulás)

Kezelt adatok: regisztrációhoz szükséges személyes adatok, így név, e-mail cím, jelszó

Adatkezelés tartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Termékrendelés

Látogatóink a Honlapunkon termékeket rendelhetnek meg Társaságunktól, amelynek során adásvételi szerződést kötünk Önnel. A szerződés megkötésekor Önök adatokat adnak meg, amelyek a szerződés megkötéséhez, teljesítéséhez, könyveléséhez elengedhetetlenek. A jogszabályi megfelelés – így különösen a hatályos kereskedelmi, fogyasztóvédelmi és adójogszabályok rendelkezéseinek való megfelelés – érdekében az adatokat a jogszabályi felhatalmazás terjedelmének megfelelően kezeljük. Ennek megfelelően az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdése b) pontjára, a jogszabály által előírt adatkezelés esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdése c) pontjára, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdése b) pontjára alapozzuk. Tájékoztatjuk továbbá a GDPR 13. cikk (2) bekezdése e) pontjára hivatkozással, hogy a személyes adatok megadása a szerződés megkötésének előfeltétele. Amennyiben a személyes adatokat nem kívánja megadni, úgy a termékrendelésre irányuló szerződéseket nem áll módunkban megkötni Önnel.

Adatkezelés célja: szerződés megkötése, szerződés teljesítése, számlázás, a szerződéshez kapcsolódó követeléskezelés és igényérvényesítés, vásárlói kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. b) (szerződés teljesítése)

Kezelt adatok: a szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatok, így különösen de nem kizárólagosan: név, szállítási és számlázási cím, telefonszám, email cím

Adatkezelés tartama: a szolgáltatás teljesítéséig, illetőleg a kapcsolódó fogyasztói és szavatossági igények lejártáig, valamint a jogszabályokban előírt határidőig, megkötött szerződés esetén a Számvtv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 (nyolc) évig

Panaszkezelés 

Látogatóinknak a Honlapunkon vásárolt termékekkel, illetve szolgáltatásokkal szemben panasztételi joguk van. Tájékoztatjuk Látogatóinkat, hogy a vásárlói panaszkezeléssel összefüggésben megadott személyes adatokat kizárólag a panaszkezelés céljából és azzal összefüggésben, így különösen, de nem kizárólagosan a panaszok megválaszolása, kezelése és a panaszkezelés utókövetése céljából és azzal összefüggésben kezeljük. A panasz megtételével Ön a személyes adatainak vonatkozásában végzett adatkezeléshez a kifejezett hozzájárulását adja. Ennek megfelelően az adatkezelés jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pontjára, valamint az Info tv. 5. § (1) bekezdése a) pontjára alapozzuk. Panaszkezelés esetén az érintett hozzájárulása mellett az adatkezelés jogalapja lehet a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja (szerződés teljesítése), valamint a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja (jogszabályi előírás teljesítése).

Adatkezelés célja: beérkezett panaszok megválaszolása, kezelése, panaszkezelés utókövetése 

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a); Info tv. 5. § (1) bek. a) (érintetti hozzájárulás), GDPR 6. cikk (1) bek. b) (szerződés teljesítése), GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont (jogszabályi előírás teljesítése)

Kezelt adatok: név, lakcím, aláírás, szerződéskötés/átvétel dátuma, vásárolt szolgáltatás/termék megnevezése, érintett által megadott egyéb személyes adatok

Adatkezelés tartama: a termékhez/szolgáltatáshoz kapcsolódó fogyasztói és szavatossági igények lejártáig, valamint a jogszabályokban előírt határidőig, megkötött szerződés esetén a Számvtv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig.

Adatfeldolgozók

Tájékoztatjuk Látogatóinkat, hogy az alábbi listában megjelenített szervezetek Társaságunk megbízásából végzik az érintett meghatározott személyes adatainak feldolgozását (adatfeldolgozók). Az adatfeldolgozás kiterjed az érintett személyes adatainak kezeléséhez kapcsolódó egyes meghatározott technikai feladatok elvégzésére:

NévCímTevékenységKezelt adatok köre
OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.bankkártya tranzakció hitelesítésea tranzakció száma, azonosítói, ideje, összege
Pénzadó Kft.7625 Pécs, Antal utca 13.könyvelői tevékenységa jelen tájékoztató szerinti összes személyes adat
GLS Hungary 2351 Alsónémedi,
GLS Európa utca 2.
futárszolgálataz érintett neve, szállítási címe, telefonszáma, egyéb elérhetősége
ECO Magyrország Kft.2220 Vecsés,Lőrinci út 59-61 „B”épületraktárlogisztikai szolgáltatóigényérvényesítés esetén a jelen tájékoztató szerinti bármely és valamennyi személyes adat

Sütik („cookie”-k)

Az Adatkezelő a jobb felhasználói élmény és a testre szabott kiszolgálás érdekében a Látogató (Felhasználó) termináleszközén kis adatcsomagokat, úgynevezett sütiket („cookie”-kat) helyez el, amely lehetővé teszi, hogy Honlapunk felismerje az érintett által használt termináleszközt, amikor kapcsolat jön létre az érintett termináleszköze és a Honlapunk között. A Látogató törölheti a sütiket a termináleszközéről, valamint a böngészője beállításaiban a sütik alkalmazását tilthatja. A sütik elutasítása és/vagy törlése esetén a Honlap használhatósága korlátozott lehet, amelyet a Látogató tudomásul vesz.

Honlapunk ideiglenes és állandó sütiket is alkalmaz. Az ideiglenes sütiket az érintett termináleszközén a Honlapunk csak egy adott munkamenet során helyezi el, amely munkamenet befejeződésével a sütik automatikusan törlődnek. A Honlapunkon alkalmazott állandó sütik mindaddig az érintett termináleszközén maradnak, amíg az érintett a sütiket le nem törli. A Holnapunk olyan sütiket is alkalmaz, amelyek az érintett internetezési szokásairól gyűjtenek adatokat. Az ilyen adatgyűjtés célja, hogy az érintett részére az érintett termináleszközén személyre szabott reklámokat jeleníthessünk meg.

Tájékoztatjuk, hogy a Honlapunkon az alábbi sütiket alkalmazzuk:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

wp_woocommerce_session Minden ügyfél számára egyedi kódot tartalmaz, hogy tudja, hol találhatók a kosáradatok az egyes vásárlók adatbázisában. Élettartama 2 nap.

woocommerce_items_in_cart Segít a WooCommerce-nek meghatározni, hogy mikor változik a kosár tartalma/adatai. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

woocommerce_cart_hash Segít a WooCommerce-nek meghatározni, hogy mikor változik a kosár tartalma/adatai. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Google Analytics süti leírása: a Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás további sütiket használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google keresőmotorral végrehajtott keresésben) és szerte az interneten.

A süti neve: Google Analytics

A süti célja: Összetett statisztikai adatok gyűjtése

A süti jellege: viselkedésfigyelő

A süti élettartama: 1 év

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bek. a); Info tv. 5. § (1) bek. a) (érintetti hozzájárulás), E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Tájékoztatjuk Látogatóinkat, hogy az oldalunkon található bővítmények, linkek, bannerek és hivatkozások más internetes lapokra is irányíthatják Látogatóinkat. Sem Honlapunk szerkesztősége, sem Honlapunk üzemeltetője, sem Társaságunk semmilyen felelősséget nem vállal más honlapok tartalmáért. Ezen honlapokat Látogatóink (Felhasználók) csak saját felelősségükre látogassák vagy használják.

Érintetti jogok

Ha Ön, mint érintett, gyakorolni kívánja a GDPR és az Info tv. értelmében Önt megillető jogokat, forduljon bármikor adatvédelmi tisztviselőnkhöz a fenti elérhetőségeken. Látogatóinkat az alábbi jogok illetik meg:

  1. Az adatfeldolgozásra vonatkozó információkhoz és a feldolgozott adatokhoz való jog (hozzáférési jog, GDPR 15. cikk),
  2. Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk),
  3. A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre irányuló kérésről tájékoztassák (törléshez való jog, GDPR 17. cikk),
  4. Az adatfeldolgozás korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR18. cikk),
  5. Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk),
  6. Az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga az adatfeldolgozás leállítása érdekében (tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk),
  7. Az Ön által adott hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga az Ön hozzájárulása alapján folytatott adatfeldolgozás leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatfeldolgozás törvényességét nem érinti (a hozzájárulás visszavonásának joga, GDPR 7. cikk).
  8. A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az adatfeldolgozás a GDPR rendelkezéseibe ütközik (a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, GDPR 77. cikk).

Amennyiben panasszal kíván élni, úgy a felügyeleti hatósághoz az alábbi elérhetőségeken fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

E-mail: [email protected]