ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a MedOmega Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban úgyis, mint: Társaság) által üzemeltetett https://www.medomega.hu/ internetes honlapon (továbbiakban: Weboldal) keresztül elérhető termékek (továbbiakban: Termék) megrendelésének, megvásárlásának és a Weboldal használatának feltételeit tartalmazza. A Termék(ek) megrendelésének menete, valamint megvásárlása és a Weboldal használata kizárólag jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően és alapján történhet. 

Vásárló a Weboldalon történő vásárlással maradéktalanul elfogadja jelen ÁSZF rendelkezéseit.

A Weboldalon szereplő termékek ára 27% ÁFÁ-t tartalmaz!

Szolgáltatást nyújtó, az oldal üzemeltetője 

Név: MedOmega Korlátolt Felelősségű Társaság

Cím: 8000 Székesfehérvár, Pozsonyi út 99/F

Cégjegyzékszám: 07-09-031684

Adószám: 28965039-2-07

Bankszámlaszám: HU26 1070 0093 7240 8982 5110 0005 (HUF)

Képviselő: Lőrinc László

Email:[email protected]

Telefon: +36 30 633 45 26

Tárhelyszolgáltató adatai: 

Fogalommeghatározások 

Vásárló: minden olyan a Weboldalon regisztrált vagy nem regisztrált természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki a Weboldalon keresztül a Weboldalon található Termékeket, megvásárolja. 

Végfelhasználó: minden olyan természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki a Terméket személyes szükséglet kielégítését meg nem haladó mennyiségben saját szükséglet kielégítésére való felhasználás céljából megvásárolja. Bármely természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki a Terméket/Termékeket továbbértékesítési céllal vásárolja meg, nem minősül Végfelhasználónak.

Regisztrált vásárló: az a Vásárló, aki a Weboldalon e-mail cím és jelszó megadásával vásárlói fiókot hozott létre és a Weboldalon történő vásárlásai során a regisztrált fiókjába bejelentkezve vásárol.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Termék: a Weboldalon elérhető és a Vásárló által megvásárolható forgalomképes ingó dolog, így Renarthro, ArtiAidPlus, InnoviscOne márkajelzéssel ellátott bármely és valamennyi termékre a kiterjedően.

Weboldal: Társaság által üzemeltetett honlap, amely Vásárló és Társaság közötti szerződés megkötésére szolgál. 

Távollevők között létrejött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Távollevők közötti kommunikációt lehetővé tevő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz. 

Gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó, emellett gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataiban az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személy, az egyesület – különösen de nem kizárólagosan vadásztársaság – , a köztestület, valamint az alapítvány.

Vonatkozó jogszabályok 

 1. Általános rendelkezések
 1. Társaság a Weboldalon keresztül vásárlási felületet biztosít a Vásárlók részére a Weboldalon található egyes Termékek, illetve Szolgáltatások megvásárlására. 
 1. A Weboldalon elérhető Termékek megvásárlására kizárólag cselekvőképes természetes személy tehet érvényes vételi ajánlatot. A Weboldal használatával, így különösen, de nem kizárólagosan a regisztrációval, valamint a Termék, illetve Szolgáltatás megrendelésével a Vásárló elismeri, hogy teljes cselekvőképességgel rendelkező természetes személy, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely képviseletére jogosult képviselője által jár el, valós és helyes adatok megadásával.
 1. A Termék, valamint Szolgáltatás megrendelésével Vásárló kifejezetten elismeri, hogy Végfelhasználónak minősül. 
 1. Vásárló vállalja, hogy a Weboldalra történő fellépéssel jelen ÁSZF, valamint az Adatvédelmi Tájékoztató tartalmát megismerte, azt elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Társaság Adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken érhető el: www.medomega.hu/gdpr
 1. A Vásárló a Weboldal használata, így különösen, de nem kizárólagosan a regisztráció, valamint a Termék, illetve Szolgáltatás vásárlása során kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Társaság a Vásárló által megadott személyes adatokat rögzíti és az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott módon és célokra, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban úgyis mint: GDPR) előírásainak megfelelően kezeli.
 1. Jelen ÁSZF rendelkezéseit kizárólag Társaság jogosult módosítani. Társaság a változó piaci, informatikai, valamint a jogszabályi környezetre tekintettel jogosult a Weboldalt, így jelen ÁSZF rendelkezéseit is bizonyos időközönként egyoldalúan módosítani, különösen, de nem kizárólagosan a Termékkínálatot és azok díját, a rendelés menetét, feltételeit, a fizetés módját. Vásárló a Weboldal használatával automatikusan elfogadja a módosított ÁSZF-t. A mindenkor aktuális ÁSZF a Weboldalon folyamatosan elérhető, azt Vásárló köteles a vásárlás megkezdésekor elfogadni. Ha Vásárló nem ért egyet a módosított ÁSZF-ben foglaltakkal és ekként azt nem fogadja el, úgy ezt köteles a Társaság felé email útján jelezni. 
 1. A Társaság által módosított ÁSZF esetén a már megrendelt Termékekre a megrendeléskor hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadók. 
 1. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.
 1. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Társaság nem iktatja.
 1. Weboldalon történő vásárlás szabályai 

Vásárlónak lehetősége van a Weboldalon keresztül Termékek megvásárlására, amelyre az alábbi szabályok vonatkoznak: 

 1. Termék kiválasztása
 1.  A Vásárlónak bármikor lehetősége van a Weboldalon található Terméket megtekinteni, illetve azokat megvásárolni. Vásárló a megadott Termékkategóriákon belül Alkategóriákra, azokon belül az egyes Termékekre kereshet rá. A Termék ikonjára kattintva a Vásárló illusztrált fényképet, részletes termékleírást, műszaki leírást (technikai adatok, paraméterek), valamint további információt talál az adott Termékről. Az illusztrált fényképen található esetleges kiegészítők, dekorációs elemek nem képezik a Termék részét, kivéve, ha az a termékleírásban külön szerepel. 
 1. A Weboldalon közölt Termékek és azokra vonatkozó információk nem minősülnek a Társaság részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. 
 1. Abban az esetben, ha Vásárló egy adott Terméket meg kíván vásárolni, kiválaszthatja a vásárolni kívánt Termék mennyiségét és azt a „Kosárba teszem” ikonra kattintva egy virtuális kosárba helyezheti esetlegesen a kedvezménykártyán szereplő kód megadását követően. A Kosár tartalma a vásárlás folyamán bármikor megtekinthető. A Kosár tartalmának ellenőrzése lehetővé teszi, hogy a Vásárló meggyőződjék a kiválasztott Termékekről, azok tartalmáról, darabszámáról, valamint a vásárlás végösszegéről, a vásárlói kedvezmény kárty alapján a kedvezmény mértékéről. 
 1.  Árak 
 1. A Weboldalon található Termékek mellett a rendeléskor érvényes ár kerül feltüntetésre, amely az esetleges vásárlói kedvezményeket nem tartalmazza, kivéve az akciós Termékeket. A feltüntetett árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák, azonban a szállítás költségét nem tartalmazzák.


 1. Személyes adatok megadása 
 1. A Vásárló Weboldalon történő sikeres vásárlás érdekében köteles bizonyos vásárlói kedvezménykártya adatokat (kód), személyes adatait, így nevét, e-mail címét, valamint a számlázási adatait (név/cégnév, adószám, ország, irányítószám, település, utca, házszám, megye, telefonszám, e-mail cím) megadni. 
 1. A vásárlás, valamint a regisztráció során megadott adatokat Weboldal a Társaság Adatkezelési Szabályzatában foglalt rendelkezéseknek megfelelően, illetőleg az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglalt tájékoztatás szerint kezeli és tárolja. Regisztrált vásárlónak a legközelebbi vásárlás alkalmával elegendő az e-mail cím és a jelszó megadásával bejelentkeznie a Weboldalra. 
 1. A személyes adatok megadását követően Vásárlónak lehetősége van azokat módosítani, valamint helyességét ellenőrizni. A megadott személyes adatok pontosságát és valóságát Weboldal nem köteles ellenőrizni, azokért kizárólag Vásárló felel. 
 1. A Weboldalon elérhető Termék, illetve Szolgáltatás jellegére tekintettel kizárólag tizennyolcadik életévét betöltött nagykorú személy lehet Vásárló. Tizennyolcadik életévét be nem töltött személy a Weboldalon nem vásárolhat.
 1. Szállítási és fizetési feltételek
 1. A megrendelés során Vásárló köteles kiválasztani a kívánt szállítási módot. 

Házhozszállítás/Csomagautomata esetén a szállítás költségét Vásárló viseli, amelyet a Weboldal fizetési rendszere automatikusan hozzászámol a megrendelés végösszegéhez. A szállítás költsége változó, mely a csomag méretétől függ, és a csomagolás költségét is tartalmazza. 

Bruttó 30.000.- Ft (azaz harmincezer forint) feletti vásárlás esetén a szállítás díjmentes. 

Házhozszállítás esetén Vásárló köteles megadni a szállítási címét, ha az eltér a számlázási címnél megadott adatoktól. 

 1. Vásárló tudomásul veszi, hogy a Termék megrendelésével jogi kötőerővel bíró szerződés jön létre közte és Társaság között, amely szerződés alapján Vásárlót díjfizetési kötelezettség terheli. 
 1. A megrendelt Termék, illetve Szolgáltatás tételes díját, valamint a végleges rendelés díját a Kosár tartalmazza. Vásárló tudomásul veszi, hogy a vételár minden esetben a Kosár tartalmától függ. A termékek meghatározott árai forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA összegét. A Társaság – a hatályos jogszabályoknak megfelelően – számlát állít ki a termékekről. A Vásárló kizárólagos felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához minden arra vonatkozó adatot a valóságnak megfelelően rögzítsen. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén a Társaság nem kötelezhető új számla kiállítására. A Társaság a Szolgáltatásról szóló számlát elsősorban elektronikus úton bocsátja a Vásárló rendelkezésére, a Vásárló által rendelkezésre bocsátott e-mail címre küldött e-mail üzenet útján.
 1. Vásárló tudomásul veszi, hogy a megrendelt Termékek díját az alábbiak szerint teljesítheti Társaság részére:


 1.  Adatbeviteli hibák javítása 
 1. Vásárlónak a megrendelés során folyamatosan lehetősége van a megadott személyes adatok, vásárlói kedvezmény kártyán szereplő kód helyességét, pontosságát ellenőrizni, valamint hiba esetén azokat kijavítani. 
 1. A megrendelés menetében a Vásárló bármikor ellenőrizheti, módosíthatja az általa bevitt személyes adatokat, még akkor is, ha a rendelés folyamatában már tovább lépett.  
 1. Abban az esetben, ha Vásárló személyes adataiban a megrendelést követően változás történt, köteles azt e-mail útján Társaságnak jelezni.
 1.  Termék, illetve Szolgáltatás megrendelése 
 1. Amennyiben Vásárló nem kíván több Terméket a Kosárba helyezni, úgy Vásárló a „Tovább a pénztárhoz” ikonra kattintva a „Pénztár” felületén rögzíti a számlázási és szállítási adatokat, kiválasztja a szállítás és a vételár teljesítésének módját. 
 1. A Kosár tartalmának megrendelését megelőzően Vásárlónak még lehetősége van a Kosár tartalmát, annak végösszegét, vásárlói kedvezmény kódját, valamint a megadott személyes adatok helyességét ellenőrizni. 
 1. Abban az esetben, ha Vásárló minden megadott adatot helyesnek talál, azokon nem kíván módosítani, úgy Vásárló véglegesítheti a Kosár tartalmát a „Megrendelés elküldése” ikonra kattintva. 
 1. Vásárló tudomásul veszi, hogy a megrendelés sikeres véglegesítése az „Elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat” kikötés elfogadásával (checkbox kipipálásával) valósulhat meg.  

 1. Vásárló bankkártyával történő fizetés esetén a „Megrendelés elküldése” ikonra kattintva átkerül a Simple Pay fizetési oldalára, ahol bankkártya adatainak megadásával indíthatja el a fizetési tranzakciót. Vásárló köteles a megadott bankkártya adatokat ellenőrizni, azok pontosságért és helyességéért kizárólag Vásárló felel.  
 1. Vásárló tudomásul veszi, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően a Termék, illetve Szolgáltatás megrendelésével ajánlattevőnek minősül. 
 1.  Vásárlás visszaigazolása 
 1. Társaság vállalja, hogy Vásárló részére minden beérkező megrendelésről a beérkezést követő első munkanap 12:00 óráig visszaigazoló e-mailt küld, amely tartalmazza a megrendelés adatait, valamint banki utalással történő fizetés esetén a Társaság bankszámlaszámát, valamint a megrendelésszámot. Vásárló tudomásul veszi, hogy a visszaigazoló e-mailt köteles megőrizni a Termék sikeres átvételéig, kiszállításáig, illetőleg az átvétel és a kiszállítás eredményes lebonyolítása érdekében. 
 1. A Felek közötti szerződés akkor jön létre, amikor a visszaigazoló e-mail Vásárló levelező rendszerében megjelenik. 

2.8.3. Vásárló tudomásul veszi, hogy a visszaigazolt megrendelése a Weboldalon keresztül nem módosítható, bármilyen igény, kérés, változtatás esetén köteles személyesen, e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Társasággal. 

 1. Termék átvétele, kiszállítása 
 1. Társaság kizárólag Magyarországra szállítja ki a Termékeket, kizárólag aktuális futárszolgálati szállítási módokkal.
 1. Ebben az esetben a Társaság a visszaigazoló e-mailben értesíti Vásárlót a szállítási címről, a szállítás várható dátumáról és időpontjáról, valamint a szállítmányozó cégről. 

Társaság vállalja, hogy a megrendelt Termék(ek) a megrendelés visszaigazolásától számított 5 munkanapon belül kiszállításra kerül. Abban az esetben, ha a Termék nincs raktáron vagy a szállítás várható időpontja Társaságnál fennálló okból később valósul meg, Társaság köteles erről Vásárlót haladéktalanul értesíteni. 

 1. Vásárlói kifogás, elállás
 1. Hibás teljesítés 
 1. Társaság kijelenti, hogy felelősséget vállal a megrendelt Termék megfelelő szállítási körülményeinek biztosítására. 
 1. Vásárló köteles a Termék kiszállításakor, a futár jelenlétében ellenőrizni a kiszállított rendelés tartalmát, állapotát. Abban az esetben, ha Vásárló észleli, hogy a kiszállított Termék hibás, törött, sérült, úgy kifogását köteles a helyszínen a futárnál, illetőleg e-mail útján haladéktalanul Társaságnál jelezni. 
 1. Társaság vállalja, hogy a vásárlói kifogás esetén, annak beérkezését követő 3 munkanapon belül válaszol, valamint a hibás, törött, sérült Terméket 15 munkanapon belül kicseréli vagy pótolja.
 1. Vásárló elállási joga
 1. Vásárlót megilleti az elállás joga, amennyiben a jelen ÁSZF és a hatályos jogszabályok szerint fogyasztónak minősül. Amennyiben Vásárló nem minősül fogyasztónak, úgy a jelen 4.2. Fejezet szerinti elállási jogot nem gyakorolhatja. 
 1. Vásárló az elállási jogát a Terméknek, vagy több Termék esetén – ha azok eltérő időpontban kerülnek kiszállításra akkor az utoljára szolgáltatott Terméknek – a Vásárló vagy az általa megjelölt, a futártól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, amely határidő 14 nap.
 1. Szolgáltatás megrendelése esetén a 14 napos határidőt a visszaigazoló e-mail Vásárló e-mail rendszerében való megjelenésétől kell számítani. 
 1. Vásárló elállási jogának gyakorlása abban az esetben tekinthető érvényesnek, ha az arra vonatkozó nyilatkozatát határidőn belül megküldi Társaság részére. 
 1. Abban az esetben, ha Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton küldött levél formájában a Társaság e-mail címére [email protected] , vagy postai úton Társaság címére 8000 Székesfehérvár, Pozsonyi út 99/F. Vásárló felhasználhatja jelen ÁSZF 1. számú mellékletében rögzített elállási nyilatkozat-mintát is. 
 1. Vásárló elállása esetén Társaság legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vásárló által vételárként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így az esetleges szállítási díjat is. Társaság a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, amely visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.  Társaság az ilyen eseteket egyedileg, az eset összes körülményeit figyelembe véve bírálja el.
 1. Vásárló elállása esetén köteles a kiszállított Terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül Társaság címére eredeti állapotban az eredetivel egyenértékű, biztonságos szállítást biztosító csomagolásban visszaküldeni. 
 1. Vásárló tudomásul veszi, hogy a Termék visszaküldésének díja őt terheli. 
 1. Vásárló tudomásul veszi, hogy a Termékek jellegére és prémium minőségre is tekintettel kizárólag megfelelő körülmények között tárolt, sértetlen állapotú, eredeti csomagolással egyenértékű, biztonságos szállítást biztosító csomagolásban küldheti vissza a Terméket Társaság részére. Amennyiben Vásárló ezen követelményeket nem tartja be, úgy elállási jogával nem élhet. 
 1. Termék vásárlása esetén a Társaság mindaddig visszatarthatja a 4.2.5. pontban meghatározott összeget, amíg a Vásárló a Terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 1. Megrendelés módosítás, visszavonása
 1.  Vásárló tudomásul veszi, hogy a már megrendelt Terméket, illetve Szolgáltatást nem mondhatja vissza, kizárólag jelen ÁSZF 4.2. Fejezetében meghatározott elállási jogát gyakorolhatja.  
 1.  Abban az esetben, ha Vásárló a már megrendelt, de még ki nem szállított Termék, illetve Szolgáltatás tartalmát módosítani kívánja, úgy köteles haladéktalanul egyedileg e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Társasággal. Társaság az ilyen igényeket egyedileg, az eset összes körülményeit figyelembe véve bírálja el.
 1. Felelősség
 1.  Vásárló tudomásul veszi, hogy kizárólag ő felelős a rendelés során megadott adatok, így különösen, de nem kizárólagosan a számlázási és szállítási adatok helyességéért, pontosságáért. 
 1.  Vásárló tudomásul veszi továbbá, hogy Társaság jogosult a Vásárló pontatlan, hibás adatbeviteléből eredő kárát Vásárlóval szemben érvényesíteni. 
 1.  Társaság nem felelős továbbá a Vásárló által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért, kárért, igényért.
 1. Amennyiben Vásárló szándékosan hibás, pontatlan avagy valótlan adatokat ad meg vagy ilyen nyilatkozatot tesz, Társaság jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni és valamennyi igényét Vásárlóval szemben érvényesíteni.
 1. Szerzői jogi védelem
 1. A Weboldal egésze szerzői jogi védelem alatt áll. Minden Weboldalon megtalálható grafika, elrendezés, kép, szöveges tartalom joga a Társaság tulajdona. 
 1. A Termék, illetve Szolgáltatás bármely eleme és annak egésze, továbbá a Weboldalon a Társaság által létrehozott, elérhetővé tett minden tartalom és elem szerzői jogi védelem alatt áll. 
 1. A Weboldal tartalmának bárminemű felhasználása, másolása kizárólag a Társaság előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehetséges. 
 1. Egyéb rendelkezések  
 1.  Vásárló tudomásul veszi, hogy a mellékletek és az abban foglalt tájékoztatások jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezik. 
 1. Jelen ÁSZF 2024. Január 2. napjától kezdődően hatályos. 
 1. számú melléklet

Elállási nyilatkozatminta

Társaság tájékoztatja Vásárlót amennyiben fogyasztónak minősül az ÁSZF 4.2. pontja szerinti elállási jogát az alábbi nyilatkozat megtételével is gyakorolhatja: 

Címzett: MedOmega Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

cím: 8000 Székesfehérvár, Pozsonyi út 99/F.

e-mail cím: [email protected]

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi Termék(ek) adásvételére irányuló szerződés tekintetében: ……………………………….. 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ……………………………………  

A fogyasztó neve: …………………………………………………

A fogyasztó címe: ………………………………………………………

A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) ………………………………

Kelt: ………………………

Címzett: MedOmega Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

cím: 8000 Székesfehérvár, Pozsonyi út 99/F.

e-mail cím: [email protected]

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: …………………………..…….. 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ……………………………………  

A fogyasztó neve: …………………………………………………

A fogyasztó címe: ………………………………………………………

A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) ………………………………

Kelt: ………………………

 1. számú melléklet

Kellékszavatosságról és termékszavatosságról szóló tájékoztató

Társaság a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján a Vásárlónak – amennyiben fogyasztónak minősül – az alábbi tájékoztatást adja: 

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Vásárló a kellékszavatossági jogával?

Vásárló a MedOmega Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság hibás teljesítése esetén a Társasággal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Vásárlót kellékszavatossági igénye alapján?

Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Társaság számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Társaság költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Társaság adott okot.

Vásárló akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

 1. a Társaság nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de nem biztosította saját költségére a kicserélt termék visszavételét, vagy megtagadta az termék szerződésszerűvé tételét;
 2. ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Társaság megkísérelte a termék szerződésszerűvé tételét;
 3. a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
 4. a Társaság nem vállalta a termék szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Társaság észszerű határidőn belül vagy a Vásárlónak okozott jelenetős érdeksérelem nélkül nem fogja a terméket szerződésszerűvé tenni. 

Vásárló az adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági jogát a Társaságnak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolhatja.

Milyen határidőben érvényesítheti Vásárló kellékszavatossági igényét?

Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Társaság felhívja Vásárló figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Vásárló a Társasággal szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Társaság nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 1. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Vásárló a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Vásárló – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Vásárlót termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Vásárló termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

Ha a gyártó meghatározott termék tekintetében meghatározott időtartamra a tartósságra vonatkozó jótállást nyújt, a Vásárló közvetlenül a gyártótól követelheti a tartósságra vonatkozó jótállás teljes időtartama alatt, hogy az áru hibáját javítsa ki, vagy az árut cserélje ki, a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályok szerint.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Társaság felhívja Vásárló figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 1. számú melléklet

Panaszkezelésről, online vitarendezési platformról szóló tájékoztató

A Vásárló, mint fogyasztó a Termékkel vagy a Társaság tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el:
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Társaság székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége: 

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám: +36 22 510-310

E-mail: [email protected]

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

Bírósági eljárás 

Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Online vitarendezési platform 

Az Európai Parlament és a Tanács fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (Rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot. 

A fogyasztónak lehetősége nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáit ezen platformon keresztül rendezze egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU